หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จดหมายข่าว โครงการคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรา


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายวัฒนา พูขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ได้เข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายทองใบ หนูไพล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ตามหัวข้อ 1. ข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   2. วินัยข้าราชการท้องถิ่น 3. อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับการพัฒนาองค์กร การอบรมในครั้งนี้จึงได้รับความรู้อย่างเต็มเปรี่ยม และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ