หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2566    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2566 18
  20 ก.ย. 2565    ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย 52
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 49
  11 ก.ย. 2563    นโยบายบริหารงานบุคคล 183
  1 ก.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 181
  8 มิ.ย. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 204
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 187
  1 ต.ค. 2562    ประกาศวินัย เรื่องราวร้องทุกข์ 143
  1 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 188
  11 ต.ค. 2561    ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 185

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487824 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563