หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2566    ประกาศรับเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2566 28
  13 ก.พ. 2566    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2566 28
  8 ก.พ. 2566    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เข้าร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด ประจำปี พ.ศ. 2566 23
  19 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่องประกาศผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แทนตำแหน่งว่าง) 30
  26 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แทนตำแหน่งว่าง) 43
  26 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แทนตำแหน่งว่าง) 28
  16 ธ.ค. 2565    โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ปี 2566 31
  9 ธ.ค. 2565    อบต.หนองกราดได้รับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA 61
  3 ต.ค. 2565    กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2567 63
  28 มิ.ย. 2565    ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ร่วมพิจารณาแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 104

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487790 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563