หน้าหลัก
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนประจำปี 2566     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2566     ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      
 
 
 

 

 โครงการแข่งขันกีฬา "ต้านยาเสพติด หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566...

คณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ร่วมทำความดีในวันจักรี 6 เมษายน 2566...

จดหมายข่าว โครงการคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรา...

โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"...


โครงการแข่งขันกีฬา "ต้านยาเสพติด หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566...

คณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ร่วมทำความดีในวันจักรี 6 เมษายน 2566...

จดหมายข่าว โครงการคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรา...

โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"...

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ 11...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566...

ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆาบูชา พุทธศักราช 2566...

 

 
 
20 ก.พ. 2566 ประกาศรับเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบร...
13 ก.พ. 2566 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแห...
8 ก.พ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เข้าร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานพ่อขุนทด ...
19 ม.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่องประกาศผู้มีสิทธิสอบแข่งขั...
26 ธ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแล...
26 ธ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแล...
6 มิ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 พ.ค. 2566 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
10 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอส...
17 ก.พ. 2566 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ก.พ. 2566 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ...
30 พ.ค. 2566 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา...
30 พ.ค. 2566 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา...
30 พ.ค. 2566 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา...
30 พ.ค. 2566 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา...
26 พ.ค. 2566 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการติดต่อ
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
Q&A
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงาน การดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
E-service
   
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริ
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการปราปรามทุจริต
กองทุนออมวันละหนึ่งบาท
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
เรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
 
 

 

 
สหายสุรา
เด็กติดในรถ
การทำคลองไส้ไก่
โควิด
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487762 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563