หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด   ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวง 2217 สาย ด่านขุนทด-บำเหน็จณรงค์ เลขที่  319  หมู่ที่  5 ตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์  ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  มีเนื้อที่ 7-0-12.2 ไร่ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นม 3257 หนังสือสำคัญออกให้ ณ วันที่  21 เดือน ธันวาคม  2563

          เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด มีเนื้อที่ 151.26 ตารางกิโลเมตร หรือ  94,538 ไร่

          ภูมิประเทศ   เป็นที่ราบ  บางส่วนเป็นเนินดินสูง  ต่ำ  อากาศร้อน  แห้งแล้ง  สภาพดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง    มีป่าไม้    อาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ              ติดต่อกับ    จดตำบลโคกเริงรมณ์ อำเภอเทพสถิตย์    และตำบลบ้านเพชร

 อำเภอบำเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ

     ทิศใต้                   ติดต่อกับ    จดตำบลพันชนะ     ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด

     ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ     จดตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด

     ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ     จดตำบลสำหนักตะคร้อ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์

เขตปกครอง  ตำบลหนองกราด  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองแหน

นายชุมพล พลขุนทด

บ้านหนองหัน

นายบุญส่ง ทิพย์สันเทียะ

5

บ้านหนองโสน

นายสิวายุ เสิงขุนทด

6

บ้านวังสนวน

นายจรูญ ภิรมย์ชม

7

บ้านหนองขุยคูเมือง

นายวิชัย กอสูงเนิน

8

บ้านใหม่ชัยพฤกษ์

นายสุชาติ ชันขุนทด

9

บ้านกระทุ่มโพรง

นางอ้อยใจ รัตนธรรม

10

บ้านเกาะลอย

นายชำนาญ ชันขุนทด

11

บ้านใหม่ศรีสุข

นายประมง พืมขุนทด

๑2

บ้านไร่ชัยพันธ์

นางขวัญใจ ทั่งพรม

๑7

บ้านชัยมงคล

นางสายฝน ทูลแรง

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,813 คน แยกเป็นชาย จำนวน 2,927  คน

                                                แยกเป็นหญิง จำนวน 2,886 คน

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

 

รวม

 

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

บ้านหนองแหน

322

343

665

188

บ้านหนองหัน

226

214

440

138

3

บ้านหนองกราด

0

0

0

13

5

บ้านหนองโสน

460

430

890

278

6

บ้านวังสนวน

266

318

584

188

7

บ้านหนองขุยคูเมือง

268

256

524

163

8

บ้านใหม่ชัยพฤกษ์

251

250

501

145

9

บ้านกระทุ่มโพรง

178

170

348

101

10

บ้านเกาะลอย

274

238

512

140

11

บ้านใหม่ศรีสุข

287

291

578

146

๑2

บ้านไร่ชัยพันธ์

288

264

552

167

๑7

บ้านชัยมงคล

107

112

219

65

รวม

2,927

2,886

5,813

1,732

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487806 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563