หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkrad.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 319 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกราด  

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเนื้อที่ประมาณ 11ไร่ 12 ตารางวา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 6078 หนังสือสำคัญออกให้ ณ วันที่  27 เดือน มกราคม 2520 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด มีเนื้อที่ 151.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,538 ไร่

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นเนินดินสูง ต่ำ อากาศร้อน แห้งแล้ง สภาพดินร่วน

ปนทรายดินลูกรัง มีป่าไม้ อาณาเขตติดต่อดังนี้

-ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  จดอำเภอเทพสถิตย์ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-ทิศใต้            ติดต่อกับ   จดตำบลพันชนะ ตำบลกุดพิมาน และอำเภอด่านขุนทด

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จดตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด

-ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   จดกอำเภอเทพารักษ์

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 487750 คน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563